Ochrona Danych Osobowych oraz informacja o plikach cookie

 1. Dane osobowe

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane "RODO". Wobec powyższego Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna (dalej zwana LROT) jest administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzana danych osobowych proszę kontaktować się z nami pisemnie na adres ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20 - 113 Lublin, drogą elektroniczną na adres e - mail: do@lrot.pl, lub telefonicznie pod numerem 081-532 14 48

II. Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

III. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu prowadzenia procesu rekrutacji pracowniczej oraz na staż i praktyki (podstawa z art. 22 § 11 i inne Kodeksu pracy oraz ustaw powiązanych, w tym ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 2. w celu realizacji umowy o pracę, prowadzenia rejestru pracowników, akt pracowniczych i ewidencji czasu ich pracy (podstawa prawna: Umowa o pracę, Przepis prawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - w szczeg. art. 221 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b);
 3. w celu zgłoszenia do ZUS, aktualizacji zgłoszenia i przekazywania danych o zwolnieniach (podstawa prawna: Przepis prawa, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) - art. 1, 6 oraz 6a);
 4. w celu prowadzenia rozliczeń z pracownikami, wypłata wynagrodzeń, naliczanie obciążeń oraz naliczanie składek do ZUS (podstawa prawna: Umowa o pracę, Przepis prawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) Dział III - Wynagrodzenia; ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) - art. 1, 6 oraz 6a;
 5. w celu wykonywania innych obowiązków ustawowych spoczywających na Pracodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. w celu archiwalnych (dowodowych) i rozliczeniowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych okoliczności wynikających z przechowywanych informacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również wynika z określonych przepisów prawa, zobowiązujących nas do przechowywania dokumentów i innych nośników, zawierających Twoje dane osobowe;
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 1. podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer i seria dowodu osobistego, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres e - mail, numer telefonu;
 2. inne dane związane ze stosunkiem pracy: dane o wykształceniu, przebiegu dotychczasowego i aktualnego zatrudnienia, status emeryta lub rencisty, status ucznia/studenta, informacja o absencji, dane dotyczące stanu zdrowia (w tym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności); dane o zakresie obowiązków, stawce wynagrodzenia, karach i nagrodach, numer rachunku bankowego do wypłaty wynagrodzenia, informacje o członkach rodziny.

V. Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe (w niezbędnym zakresie) możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: ZUS, Urząd Skarbowy oraz inne organy administracji w przypadkach przewidzianych prawem, podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych i zawieramy umowę o powierzenie przetwarzania, takim jak: dostawca usług IT, biuro rachunkowe.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych.

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO informujemy, iż: Twoje dane osobowe zebrane i przetwarzane w związku ze stosunkiem pracy będą przechowywane maksymalnie przez okres 50 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Po wskazanym okresie zostaną zniszczone.

VIII. Twoje prawa:

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych.
  Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 4. ograniczenia przetwarzania danych
  Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie drogą listowną pod adres Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20 - 113 Lublin, drogą elektroniczną na adres email: do@lrot.pl lub zadzwoń pod numer: 081-532 14 48 . Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 1. Pliki Cookie

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego sklep.lublincard.eu stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego sklep.lublincard.eu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W ramach serwisu internetowego sklep.lublincard.eu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym sklep.lublincard.eu z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 3. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego sklep.lublincard.eu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Produkt dodany do listy życzeń

lrot sklep karta

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej.